Главни мени

Завршен је први круг Kонкурса за пријем ученика средњих школа у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2024/2025. годину.

Примљено је 88 ученика и 172 ученицe.

Прелиминарне ранг листе ученика и ученица који су конкурисали за место у Дому ученика средњих школа Зајечар:

Прелиминарна ранг листа (девојке)

 

Прелиминарна ранг листа (момци)

 

Сваки кандидат има право приговора на прелиминарну ранг-листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.

Установа, односно комисија, дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

У складу са Конкурсом једна ученицa,која према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања има обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцена, пријавила се у првом уписном року а њено рангирање обавиће се од 26-28. августа, када достави сведочанство. После њеног рангирања у Дом ће бити примљене 173 ученице и 88 ученика. 

Преосталих 9 места (7 за ученице и 2 за ученике) опредељено је за припаднике/це осетљивих друштвених група. 

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року од 26. до 28. августа 2024. године, поднесу захтев установи да буду посебно рангирани. 

ИЗВОД ИЗ КОНКУРСА

за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2024/2025. годину

(Министарство просвете)

УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ

Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика у Републици Србији имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом, односно овереном фото-копијом.

БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА

Дом ученика средњих школа Зајечар. ул. Скопљанска бб. примиће на смештај и исхрану у школској 2024/2025. години укупно 270 ученика/ца (90 дечака и 180 девојчица). Од укупног смештајног капацитета, кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално рангирани у односу на број пријављених, и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

-          од 1. до 12. јула 2024. године, у времену од 8 до 14 часова (прва расподела);

-          од 26. до 28. августа 2024. године за преостала слободна места и за осетљиве друштвене групе (друга расподела);

Напомена: Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцена, обавезни су да се пријаве у првој расподели а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима који се не пријаве у периоду од 01. до 12. јула 2024. неће се накнадно примати пријаве.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Пријаву на конкурс (може се набавити у Дому или преузети ОВДЕ);

Уверење о приходима по члану породице од 01.01-31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса); Образац УВЕРЕЊА можете преузети ОВДЕ.

Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту) за ученике који су уписали први разред средње школе (оверене фотокопије);

Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе (оверена фотокопија),

Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у Календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду.

Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће бити разматране.

Ученик који први пут конкурише у Дом обавезно је да присуствује на упису због фотографисања за ученичку легитимацију.

Потребну документацију за Конкурс можете послати и поштом Комисији за упис на адресу Дом ученика средњих школа Зајечар, Скопљанска бб, 19 000 Зајечар.

Приликом УСЕЉЕЊА у установу ученик доставља лекарско уверење, у складу са прописима који регулишу област здравствене заштите и здравственог осигурања, о општем здравстевном стању, са назнаком да је психо-физички способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из Матичне књиге рођених.

РАНГИРАЊЕ

Након истека рока за пријаву на конкурс, сходно достављеној документацији, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице.

Ранг-листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује установа, односно комисија, коју образује директор.

Прелиминарна ранг листа објављује се на огласној табли и на интернет адреси установе - www.internatza.edu.rs.

Кандидати без потпуне конкурсне документације који према правилницима који регулишу наставни план и програм стручних предмета стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцена, рангираће се од 26. до 28. августа.

ПРИГОВОР НА РАНГ-ЛИСТУ

Сваки кандидат има право приговора на прелиминарну ранг-листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.

Установа, односно комисија, дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

ОДЛУЧИВАЊЕ

Одлуку о праву на смештај доноси директор установе, на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика.

Одлука директора је коначна.

Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.

Ученик који је смештен у установу има право и на исхрану.

СМЕШТАЈ

Смештај ученика организује се одвојено према полу и узрасту у складу са могућностима установе.

Ученику се обезбеђује смештај и исхрана у установи док траје редовна настава.

Родитељи/старатељи ученика учествују у финансирању дела трошкова смештаја и исхране у установи.

О смештају и исхрани ученика у установи закључује се уговор са родитељем, односно старатељем ученика.

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року од 26. до 28. августа 2024. године, поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

- из материјално угрожене породице - решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фотокопија),

- ученици без родитељског старања - потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или извода из матичне књиге умрлих (уколико су родитељи преминули),

- из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика,

- из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,

- лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,

- избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избегилим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),

- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;

- близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) - извод из матичне књиге рођених,

- ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање, ученици који се школују за образовне профиле дуалног образовања – уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени (рангирани) у односу на број пријављених, и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

Н а п о м е н а :

-          За ближа обавештења у вези са спровођењем овог Конкурса, као и о правима и обавезама ученика ради смештаја у установу кандидати се могу обратити позивом на број 019/430-915 или лично у Дому у Скопљанској улици бб у Зајечару.

-          Сви потребни обрасци се могу добити у Дому или преузети на интернет адреси установе.

-          Овера фотокопија сведочанстава, уверења и диплома за пријем у установе ученичког стандарда обавља се код нотара бесплатно.

-          Привремена и Коначна ранг-листа биће истакнуте на огласној табли Дома, на интернет адреси Дома www.internatza.edu.rs, а информације се могу добити и позивом на број 019/430-915

Бројач посета

864489

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31