Главни мени

Пријављивање кандидата на Конкурс за смештај у Дом за следећу школску годину је сваког радног дана до суботе 20. јула од 8 до 14 часова.

Прелиминарна ранг листа биће објављена у понедељак 22.јула после 12 часова. 

Уверење о приходима по члану породице (за период јануар - март 2019. године), издаје надлежни општински орган, из места где родитељодносно старатељ кандидата има пребивалиште (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса).

Образац уверења можете преузети ОВДЕ.

На основу решења број 451-02-1759/2019-05 од 27.05.2019.године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

К О Н К У Р С

за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2019/2020.годину

1. Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у установу могу остварити и ученици страни држављани држава у окружењу чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

2. Дом ученика средњих школа Зајечар. ул. Скопљанска бб. примиће на смештај и исхрану у школској 2019/2020. години укупно 273 ученика. Од укупног смештајног капацитета, кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално рангирани у односу на број пријављених, и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС:

Ученик - кандидат за пријем у установу подноси пријаву са потребном документацијом надлежном органу установе у периоду:

-         од 08. јула до 20. јула 2019. године, у времену од 8 до 14 часова (прва расподела);

-      од 26. августа до 29.августа 2019. године за преостала слободна места и за осетљиве друштвене групе (друга расподела);

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

- Пријаву на конкурс (може се набавити у Дому),

- Уверење о приходима по члану породице (за период јануар - март 2019. године), издато од стране надлежног општинског органа, из места где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса),

- Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима, од V до VIII разреда и уверење о обављеном завршном испиту) за ученике који су уписали први разред средње школе (оверене фотокопије),

- Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе (оверена фотокопија),

- Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС) у претходно завршеном разреду,

- Потврду о владању у установи/Дом ученика током претходне школске године односно награде и похвале са учешћа у активностима и изречене васпитно-дисциплинске мере (за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе).

Након истека рока за пријаву на конкурс на основу критеријума из Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр. 36/10 и 55/12) установа, односно комисија коју образује директор, утврдиће ранг-листу кандидата за смештај у установу (прелиминарну листу).

Сваки кандидат има право приговора на прелиминарну ранг-листу у року од 8 дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно интернет адреси установе www.internatza.edu.rs

Установа, односно комисија, дужна је да о свим приговорима одлучи у року од 8 дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

Одлуку о праву на смештај доноси директор установе, на основу коначне ранг листе, најкасније у року од 3 дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика. Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.

Ученик који је смештен у установу има право и на исхрану.

Родитељи ученика примљених у Дом имају обавезу да пре почетка школске 2019/2020. године потпишу уговор са Домом, у супротном сматраће се да одустају од усељења у Дом.

Приликом усељења у Дом ученик доставља лекарско уверење о општем здравстевном стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из Матичне књиге рођених.

Н а п о м е н а :

-  Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће бити разматране.

-  Сви ученици – кандидати ће благовремено бити обавештени о томе да ли су примљени у Дом, након израде коначне ранг листе, преко огласне табле Дома или позивом на телефон 019/430-915, као и на интернет сајту Дома www.internatza.edu.rs

-  Сви потребни обрасци се набављају у Дому (радним даном у времену од 8 до 14 часова).

-Овера фотокопија сведочанстава, уверења и диплома за пријем у установе ученичког стандарда обавља се код нотара бесплатно.

-  За ближа обавештења кандидати се могу обратити на телефон број:019/430-915 или лично у Дому у Скопљанској улици бб у Зајечару.

Бројач посета

864487

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31