Главни мени

  • Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2018/2019. годину 

Комплетан текст Конкурса можете преузети са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

http://www.mpn.gov.rs/prosveta/ucenicki-studenstski-standard-i-investicije/

УПУТСТВО О ПРИБАВЉАЊУ И ПОПУЊАВАЊУ ДОКУМЕНАТА

ОЗНАЧЕНИХ У КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ И СМЕШТАЈ УЧЕНИКА

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

  1. ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС – Образац пријаве се добија у Дому. Пријава се попуњава читко, тражени подаци морају бити потпуни и без икаквих скраћеница. Подаци унети у пријаву морају бити истинити, обзиром да исти подлежу провери. Пријава за прву расподелу је у периоду од 05. до 17. јула 2018. године.
  2. УВЕРЕЊЕ О ПРИХОДИМА ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА – Уверење о приходима по члану домаћинства се прибавља од надлежног опшинског органа, где родитељ, односно старатељ ученика има пребивалиште. Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар – март текуће године. Доказ о приходима се издаје на уверењу сходно чл. 172. Закона о општем управном поступку.
  3. СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ – Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства за: пети, шести, седми и осми разред и уверење о обављеном завршном испиту – фотокопије које су оверене од надлежних општинских органа).
  4. СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ПРЕТХОДНОМ РАЗРЕДУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – За ученике који су уписали други, трећи или четврти разред средње школе. Оверена фотокопија од стране надлежног општинског органа. Oвера докумената потребних за упис у Дом код јавних бележника се не наплаћује.
  5. ДИПЛОМЕ И НАГРАДЕ – Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика која организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја у претходно завршеном разреду.
  6. РАНГ-ЛИСТЕ – Прелиминарна ранг-листа биће објављена после завршетка конкурса. Сваки кандидат има право приговора на ранг-листу у року од осам дана од дана њеног објављивања. Установа, односно комисија је дужна да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора. Након тога се објављује коначна ранг-листа кандидата. Коначна ранг-листа ће бити истакнута на огласној табли Дома и на сајту Дома: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  7. КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА – Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг-листи нису добили смештај у првој расподели имају право да у периоду од 20. до 24. августа поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој групи.
  8. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ – Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, с назнаком да је здравствено способан за боравак у установама за колективни смештај (не старије од 15 дана од дана усељења).
  9. УЧЕНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА – Ученик који први пут конкурише у Дом обавезно је да присуствује на упису због сликања за ученичку легитимацију.

Извод из Конкурса

На основу решења број 451-02-1438/2018-05 од 27априла 2018.године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

К О Н К У Р С

за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика

за школску 2018/2019.годину

1. Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у установу могу остварити и ученици страни држављани држава у окружењу чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

2. Дом ученика средњих школа Зајечар. ул. Скопљанска бб. примиће на смештај и исхрану у школској 2018/2019.години укупно 270 ученика. Од укупног смештајног капацитета, кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално рангирани у односу на број пријављених, и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС:

Ученик - кандидат за пријем у установу подноси пријаву са потребном документацијом надлежном органу установе у периоду:

-          од 05. јула до 17. јула 2018. године, у времену од 8 до 14 часова (прва расподела);

-       од 20. августа до 24. августа 2018. године за преостала слободна места и за осетљиве друштвене групе (друга расподела);

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

Пријаву на конкурс (може се купити у Дому сваког радног дана од 8 до 14 часова),

Уверење о приходима по члану породице (за период јануар - март 2018. године), издато од стране надлежног општинског органа, из места где његов родитељодносно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса),

Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима, од V до VIII разреда и уверење о обављеном завршном испиту) за ученике који су уписали први разред средње школе (оверене фотокопије),

Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе (оверена фотокопија),

Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС) у претходно завршеном разреду,

Награде и похвале са учешћа у активностима у установи - Дому ученика (за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе) - приложити доказ.

Након истека рока за пријаву на конкурс на основу критеријума из Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр. 36/10 и 55/12) установа, односно комисија коју образује директор, утврдиће ранг-листу кандидата за смештај у установу (прелиминарну листу).

Сваки кандидат има право приговора на прелиминарну ранг-листу у року од 8 дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно интернет адреси установе www.internatza.edu.rs

Установа, односно комисија, дужна је да о свим приговорима одлучи у року од 8 дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

Одлуку о праву на смештај доноси директор установе, на основу коначне ранг листе, најкасније у року од 3 дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика. Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.

Ученик који је смештен у установу има право и на исхрану.

Родитељи ученика примљених у Дом имају обавезу да пре почетка школске 2018/2019. године потпишу уговор са Домом, у супротном сматраће се да одустају од усељења у Дом.

Приликом усељења у Дом ученик доставља лекарско уверење о општем здравстевном стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештај ( не старије од 15 дана ).

НАПОМЕНА:

Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће бити разматране.

-    Сви ученици – кандидати ће благовремено бити обавештени о томе да ли су    примљени у Дом, након израде коначне ранг листе, преко огласне табле Дома или позивом на телефон 019/430-915, као и на интернет сајту Дома www.internatza.edu.rs

-    Сви потребни обрасци се набављају у Дому (радним даном у времену од 8 до 14 часова).

-   За ближа обавештења кандидати се могу обратити на телефон број:  019/430-915 или лично у Дому у Скопљанској улици бб у Зајечару.

Бројач посета

864485

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31