Главни мени

На основу решења број 611-00-366/2015-05 од 06 маја 2015.године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

К О Н К У Р С

за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика

 за школску 2015/2016.годину

1. Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на пријем у установу за смештај и исхрану ученика могу остварити и ученици страни држављани држава у окружењу чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

2. Право на исхрану и смештај немају ученици чије је пребивалиште у месту где се налази седиште дома.

3. Дом ученика средњих школа Зајечар. ул. Скопљанска бб. примиће на смештај и исхрану у школској 2015/2016 години укупно 270 ученика. Од укупног смештајног капацитета, кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално рангирани у односу на број пријављених, и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС:

Ученик - кандидат за пријем у установу подноси пријаву са потребном документацијом надлежном органу установе у периоду:

-          од 06. јула до 14. јула 2015. године, у времену од 8 до 14 часова (прва расподела);

-          од 25. августа до 28. августа 2015. године за преостала слободна места и за осетљиве друштвене групе (друга расподела);

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

- Пријава на конкурс,

 - Уверење о приходима по члану породице (за период јануар - март 2015. године), издато од стране надлежног општинског органа, из места где његов родитељ -односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса),

- Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима, од V до VIII разреда и уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу, за ученике који су уписали први разред средње школе (оверене фотокопије),

- Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе (оверена фотокопија),

- Диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС) у претходно завршеном разреду,

- Награде и похвале са учешћа у активностима у установи - Дому ученика (за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе) - приложити доказ,

Након истека рока за пријаву на конкурс на основу критеријума из Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр. 36/10 и 55/12), надлежни орган установе утврдиће редослед ученика за пријем у установу (прелиминарну листу).

Сваки кандидат има право приговора на прелиминарну листу у року од 8 дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно интернет адреси установе .

Установа, односно комисија, дужна је да о свим приговорима одлучи у року од 8 дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

Одлуку о смештају доноси директор установе, на основу коначне ранг листе у року од 3 дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика.

Родитељи ученика примљених у Дом имају обавезу да пре почетка школске 2015/2016. године потпишу уговор са Домом, у супротном сматраће се да одустају од усељења у Дом.

Приликом усељења у Дом подноси се лекарско уверење о општем здравстевном стању ученика, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја - не старије од 15 дана.

Н а п о м е н а :

-    Непотпуне и неблаговремене пријаве на Конкурс неће бити разматране.

-    Сви ученици – кандидати ће благовремено бити обавештени о томе да ли су примљени у Дом, након израде коначне ранг листе, преко огласне табле Дома или позивом на телефон 019/430-915, као и на интернет сајту Дома .

-     Сви потребни обрасци се набављају у Дому (радним даном у времену од 8 до 14 часова), почев од 01. јуна 2015. године.

-      За ближа обавештења кандидати се могу обратити на телефон број: 019/430-915 или лично у Дому у Скопљанској улици бб у Зајечару.

Бројач посета

864472

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31