Главни мени

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду, члана 8. став 1. Птавилника о смештају и исхрани ученика и студената и Решења бр. 611 - 00 -818/2013-05 од 23. маја 2013.године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује

К О Н К У Р С

за пријем ученика средњих школа у Републици Србији

у установе за смештај и исхрану ученика

за школску 2013/2014.годину

1. УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ

Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на за смештај и исхрану у установи могу остварити и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1 ове тачке, осим услова који се односе на држављанство Републике Србије.

Ученици из осетљивих друшзвених група остварују право на смештај и исхрану под условима из става 1 ове тачке и применом блажих критеријума. 

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијоим односно овереним фотокопијама.

2. БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА

Дом ученика средњих школа Зајечар. Ул. Скопљанска б.б. примиће на смештај и исхрану у школској 2013/2014. години укупно 270 ученика. Од укупног смештајног капацитета, 243 ученика примају се у првом уписном року, док је 10% наменски опредељено за ученике из осетљивих друштвених група (27 ученика).

3. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Ученик – кандидат за пријем у установу подноси пријаву са потребном документацијом надлежном органу установе у периоду од 08. јула до 16. јула 2013.године, у времену од 8 до 14 часова.

За преостала слободна места, кандидати могу конкурисати од 26.августа до 30.августа 2013.године.

Кандидати из осетљивих друштвених група, који нису добили смештај у првој расподели, имају право да од 26. до 30. августа 2013. године поднесу захтев да се посебно рангирају.

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверене фотокопије):

- Пријаву на конкурс;

- Уверење о приходима по члану породице, (за период јануар - март 2013. године), издато од стране надлежног општинског органа из места где његов родитељ -односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано 6 месеци пре објављивања конкурса);

- Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима, од V до VIII, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписали први разред средње школе);

- Сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе;

- Дипломе и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду,

- Награде и похвале са учешћа у активностима у установи - у дому ученика (за ученике који су уписани у други, трећи или четврти разред средње школе),

  Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће се разматрати.
Приликом усељења у Дом подноси се лекарско уверење о општем здравстевном стању ученика, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама  колективног смештаја - не старије од 15 дана.

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Након истека рока за пријављивање на конкурс, сходно достављеној документацији, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то: 

1) Успех остварен у претходном школовању

- Општи успех од V до VIII разреда основне школе (за ученике I разреда средње школе) – исказује се бројем бодова тако што се општи успех од V до VIII разреда основне школе помножи са бројем 7;
- Општи успех из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе) – исказује се бројем бодова тако што се општи успех из претходно завршеног разреда помножи са бројем 7 и додају 3 бода;

- Резултати постигнути на такмичењима ученика VIII разреда основне школе (за ученике Првог разреда средње школе), односно резултати постигнути на такмичењима ученика из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе) – вреднују се тако што се кандидату који је освојио прво место на међународном и републичком такмичењу, које се налази у календару такмичења ученика, додаје 5 бодова, за освојено друго место 4 бода, а за освојено треће место 3 бода.

- Владање ученика у дому ученика у претходној школској години (за ученике који су II, III или IV разред средње школе) – похвале и награде педагошког већа дома ученика, односно васпитно -дисциплинске мере.

Владања ученика у дому ученика у претходној школској години – вреднује се тако што се кандидату који је за укупан рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен додају до 3 бода.

За изречену васпитно – дисциплинску меру у претходној школској години кандидату се умањује укупан број бодова и то за:

- Укор пред искључење из дома ученика – 4 бода,

- Искључења из дома ученика – 5 бодова.

2) Социјално – економски статус породице

Социјално -економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар – март текуће године.

Број бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – март текуће године износи:
- од 80-99% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 1 бод
- од 60-79% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 2 бода
- од 40-59% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 3 бода
- од 20-39% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 4 бода
- од 00-19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије – 5 бодова

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије, за период од 1. јануара до 31. марта текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за статистику.

6. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

1) Рангирање
Кандидати који су поднели пријаву са потпуном конкурсном документацијом рангирају се према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у установу. Рангирање се врши на основу достављене документације.

2) Предност у рангирању
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има кандидат:

(1) без једног или без оба родитеља,
(2) који има већи број бодова по основу општег успеха у претходном школовању,

(3)који је за свој рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен одлуком Педагошког већа.

3) Приговор на ранг листу

Ранг листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује установа, односно комисија коју образује директор, и она је дужна да стави на увид заинтересованом ученику, његовом родитељу или старатељу податке везане за спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај ученика у установи, у складу са законом.
У установама чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је језик националне мањине у службеној употреби, ранг листа кандидата за смештај утврђује се по прибављеном мишљењу националног савета националне мањине.
Ако национални савет и поред уредно достављеног захтева установе, у року од пет дана не достави мишљење, ранг листа кандидата утврђује се без прибављеног мишљења.
Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно интернет адреси установе –  
Установа, односно комисија дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

Установа, односно комисија не објављује јавно, на ранг листи, следеће личне податке о ученицима: јединствени матични број грађана ученика, адресу њиховог становања, број телефона, као и нарочито осетљиве податке о ученицима.

4) Одлучивање

Одлуку о праву на смештај доноси директор установе, на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика.
Одлука директора је коначна.
Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.
Ученик који је смештен у установу има право и на исхрану.

5) Смештај

На онову броја бодова на коначној ранг листи установа врши распоређивање кандидата по објектима, односно собама.
Смештај ученика организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима установе.
Ученик је дужан да приликом усељења у Дом подноси се лекарско уверење о општем здравстевном стању ученика, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама  колективног смештаја - не старије од 15 дана.
Ученику се обезбеђује смештај и исхрана у установи док траје редовна настава.

Ученик, његов родитељ / старатељ учествују у финансирању дела трошкова смештаја и исхране у установи.
О смештају и исхрани ученика у установи, закључује се уговор са родитељем, односно старатељем ученика.

7. КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

         Установе до 10% својих смештајних капацитета наменски опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група. Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели имају право да од 26. до 30. августа 2012. год. поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе (27 места).

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи и то:

- из материјално угрожене породице - решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фотокопија);

- ученици без родитељског старања - потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља;

- из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге ученика;

- из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома;

- лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;

- избеглице и расељена лица – важећу избегличку легитимацију или расељеничку легитимацију;

- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;

- близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) – извод из  матичне књиге рођених;

- ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање - у самом захтеву стављају напомену да се школују за дефицитарно занимање.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

8. Васпитни рад у установи остварује се на српском језику.

* * * НАПОМЕНА * * *

-  Непотпуне и неблаговремене пријаве на Конкурс неће бити разматране.

-  Сви ученици – кандидати ће благовремено бити обавештени о томе да ли су примљени у Дом, након израде коначне ранг листе, преко огласне табле Дома или позивом на телефон 019(430-915), као и на интернет сајту Дома .

-  Сви потребни обрасци се могу набавити у Дому ученика Зајечар, ул. Скопљанска бб. радним даном у времену од 8 до 14 часова, почев од 15. јуна 2013. године.

За сва ближа обавештења у вези са спровођењем овог Конкурса, као и о правима и обавезама ученика ради смештаја у установу заинтересована лица могу се обратити на телефон број: 019/430-915 , или лично у Дому у Скопљанској улици б.б.

Бројач посета

842941

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31