Главни мени

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ

Прелиминарна ранг листа - ученице

Прелиминарна ранг листа - ученици

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ


Коначна ранг листа - ученице

Коначна ранг листа - ученици

 

• Пријем ученика се врши на основу Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2017/18. годину“ 

• Капацитет Дома је 270 места.
• Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа, чије место пребивалишта није у седишту Дома.
• Кандидати из осетљивих друштвених група који нису добили смештај у првој расподели имају право, да у другој расподели у августу, поднесу захтев Дому да буду посебно рангирани у оквиру наменски опредељених капацитета.


Рокови за пријављивање на Конкурс:
 

• за прву расподелу од 4. до 17. јула 2017. године
• за другу расподелу од 21 до 25. августа 2017.


    Потребна документа за Конкурс

 1. ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС – Образац пријаве се добија у Дому. Пријава се попуњава читко, тражени подаци морају бити потпуни и без икаквих скраћеница. Подаци унети у пријаву морају бити истинити, обзиром да исти подлежу провери. Пријава за прву расподелу је у периоду од 04. до 17. јула 2017. године.

 2. УВЕРЕЊЕ О ПРИХОДИМА ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА – Уверење о приходима по члану домаћинства се прибавља од надлежног опшинског органа, где родитељ, односно старатељ ученика има пребивалиште. Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар – март текуће године. Доказ о приходима се издаје на уверењу сходно чл. 172. Закона о општем управном поступку.

 3. СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ – Јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства за: пети, шести, седми и осми разред, сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, уверење о обављеном завршном испиту – фотокопије које су оверене од надлежних општинских органа). Потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у први разред средње школе).

 4. СВЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОМ ПРЕТХОДНОМ РАЗРЕДУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – За ученике који су уписали други, трећи или четврти разред средње школе. Оверена фотокопија од стране надлежног општинског органа.

 5. ДИПЛОМЕ И НАГРАДЕ – Дипломе и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика која организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја у претходно завршеном разреду. 

  Неће се разматрати неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс.

  Остале информације

  РАНГ-ЛИСТЕ
  – Прелиминарна ранг-листа биће објављена после завршетка конкурса. Сваки кандидат има право приговора на ранг-листу у року од осам дана од дана њеног објављивања. Установа, односно комисија је дужна да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављују коначну ранг-листу кандидата. Коначна ранг-листа ће бити истакнута на огласној табли Дома и на сајту Дома: internatza.edu.rs. 

  Коначну одлуку о праву на смештај доноси директор установе, на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика.

  КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА – Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг-листи нису добили смештај у првој расподели имају право да у периоду од 21. до 25. августа поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој групи.

  ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ – Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, с назнаком да је здравствено способан за боравак у установама за колективни смештај (не старије од 15 дана од дана усељења). 

  УЧЕНИЧКА ЛЕГИТИМАЦИЈА – Ученик који први пут конкурише у Дом обавезан је да присуствује на упису због сликања за ученичку легитимацију.

- Родитељи или старетељи ученика примљених у Дом дужни су да, најкасније до 21. августа, потврде да ће се ученик уселити у Дом. У супротном, сматраће се да су одустали од усељења.

- Ученици се усељавају у Дом 31. августа 2017. године у присуству родитеља или старатеља који том приликом потписују Уговор са Домом. 

 

Бројач посета

864485

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31